Kapcsolattartási ügyek

A Családjogi törvény (Csjt.) 92. §, valamint a Legfelsőbb Bíróság 17. sz. irányelvében rögzítettek szerint a gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn.

 

A kapcsolattartás célja:

- hogy a gyermek és szülő, valamint más jogosult közeli hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa
- továbbá az arra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetően elősegítse.

 

Szempontok:

A kapcsolattartás szabályozása során figyelemmel kell lenni a gyermek családi kapcsolatainak ápolásához való jogára, a gyermek véleményére, mindenekfelett álló érdekére, a kapcsolattartásra jogosult magatartására, körülményeire.

 

A gyermekétől különélő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson fenn, vele rendszeresen érintkezzen (a kapcsolattartás joga). A gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani.

Mind a gondozó szülő, aki akadályozza a kapcsolattartást, mind a különélő szülő, aki nem él a kapcsolattartás lehetőségével, megsérti szülői kötelességét.

A gyermek érdekét súlyosan sértő módon jár el az a szülő, aki a gyermeket a másik szülővel való érintkezéstől indokolatlanul elzárja, és ellene hangolja.

Végső soron az ilyen szülői magatartás a gyermek elhelyezésének a megváltoztatásához is vezet.

 

A szülőnek - kivéve, ha a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes megelőző távoltartó határozat, megelőző távoltartó határozat, illetve ha gyermek sérelmére elkövetett cselekmény miatt a büntetőeljárásban elrendelhető távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt áll - joga van gyermekével kapcsolatot tartani akkor is, ha szülői felügyeleti joga szünetel.

 

Kivételesen indokolt esetben, a gyermek érdekében azt a szülőt is fel lehet jogosítani a gyermekkel való kapcsolattartásra, akinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette.

 

A szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásban elsődlegesen a szülőknek kell megállapodniuk.

 

A megállapodásnak ki kell terjednie kapcsolattartás gyakoriságára, időtartamára, a gyermek átadása és visszaadása helyének, idejének és módjának meghatározására, a kapcsolattartás elmaradása esetére vonatkozó előzetes értesítési kötelezettségre, az elmaradt kapcsolat pótlásának módjára, és egyéb a kapcsolattartás folyamatosságát biztosító feltételekre.
 

A létrejött egyezséget a gyámhivatal, illetőleg a bíróság jóváhagyja, ha az megfelel a gyermek érdekének és a kapcsolattartás céljának.

Hatáskör:

Ha a kapcsolattartás kérdésében nincs egyezség a szülők között a gyámhivatal dönt.

Az esetben pedig, ha házassági vagy szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti per van folyamatban, a bíróság dönt. E döntést a kiskorú érdekének szem előtt tartásával kell meghozni, de figyelemmel kell lenni a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetőleg a gyermeket gondozó szülő érdekeire is.

 

A kapcsolattartás formái:

Folyamatos (rendszeres) kapcsolattartás, és időszakos (rendkívüli) kapcsolattartás.

 

A folyamatos kapcsolattartás magában foglalja

a) a gyermekkel a gyermek szokásos tartózkodási helyén való személyes találkozást (meglátogatás),

b) a gyermeknek a szokásos tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott időtartamra - a visszaadás kötelezettségével történő - elvitelét,

c) a gyermekkel személyes érintkezés nélkül történő rendszeres kapcsolattartást, így különösen a levelezést, a telefonkapcsolatot, az ajándékozást, a csomagküldést.

 

 Az időszakos kapcsolattartás magában foglalja a gyermekkel a tanítási szünetek és a többnapos ünnepek időszakában való huzamos együttlétet.

Nincs helye azonban folyamatos kapcsolattartásnak azonban például az időszakos kapcsolattartás ideje alatt.

A folyamatos kapcsolattartás a bírói gyakorlat szerint általában a meghatározott időnkénti pl. kéthetente hétvégén egy vagy két napos együttlétet jelenti.

Az időszakos kapcsolattartás az iskolai szünetek (téli, tavaszi, nyári és az őszi szünet), illetve a kettős ünnepek (Karácsony, Húsvét, Pünkösd) (általában fele) időtartamában való együttlétet jelenti.

Az elvitel jogát is magában foglaló kapcsolattartás az esetben vonható meg, ha a kapcsolattartásra jogosult a gyermek érdekét veszélyeztető körülményt, illetőleg felróható magatartást tanúsít.

A gyermek elvitelével felmerülő költségek a kapcsolattartásra jogosultat terhelik.

 

A gyermekkel való kapcsolattartásra jogosultak köre:

- szülő,

- nagyszülő,

- a nagykorú testvér,

- továbbá - ha a szülő és a nagyszülő nem él, illetőleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja - a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa is jogosult.

- A gyámhivatal indokolt esetben előmozdítja a szabadságvesztésben vagy előzetes letartóztatásban lévő szülő gyermekével való kapcsolatának fenntartását, ha ez a gyermeket nem veszélyezteti.

 

Értesítési kötelezettség:

A kapcsolattartást akadályozó körülményekről a felek előzetesen, lehetőleg írásban vagy egyéb igazolható módon tájékoztatják egymást.

 

Kapcsolattartás pótlása:

Az elmaradt kapcsolattartást pótolni kell, ha

- az a kapcsolattartásra kötelezett miatt maradt el,

- az a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból maradt el, feltéve, hogy a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltak szerint eleget tett előzetes értesítési kötelezettségének, illetve az előre nem látható akadályok felmerülését utólag igazolja.

 

Kapcsolattartás szabályozása iránti kérelmet el kell utasítani

ha a szülő a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt ideiglenes megelőző távoltartás vagy megelőző távoltartás, továbbá a büntetőeljárásban elrendelhető távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt áll.

A szülő kapcsolattartási jogának szüneteltetését kell elrendelni abban az esetben, ha a szülő a gyermeket súlyosan bántalmazta.

 

A kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése és megvonása

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a már megállapított kapcsolattartási jogot a gyermek érdekében - kérelemre - korlátozza, ha a jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére visszaél. Visszaélésnek minősül az is, ha a jogosult nem a szabályozásnak megfelelően él kapcsolattartási jogával, illetve ha ezen kötelezettségének önhibájából 6 hónapig nem tesz eleget.

A kapcsolattartási jog korlátozása során a gyámhivatal vagy a bíróság a már megállapított kapcsolattartás formájának vagy gyakoriságának, továbbá időtartamának megváltoztatásáról dönthet.

 

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság - kérelemre - meghatározott időre a kapcsolattartási jog szüneteltetését rendeli el, ha a jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan visszaél. A szünetelés leghosszabb időtartama 6 hónap, különösen súlyos visszaélés esetén 1 év.

 

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a határozatában megállapított kapcsolattartási jogot - kérelemre - megvonja, ha a jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan visszaél, és e magatartásával a gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyeztette.

 

A kapcsolattartás megváltoztatása

A kapcsolattartás újraszabályozását - ide nem értve a kapcsolattartás korlátozását, szüneteltetését vagy megvonását -  abban az esetben lehet kérni, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság vagy a gyámhivatal a döntését alapította utóbb lényegesen megváltoztak és a kapcsolattartás újraszabályozása a gyermek érdekeit szolgálja.

 

Kapcsolattartásra vonatkozó bírósági határozat végrehajtásáról a bíróság gondoskodik.

 

Szerző: Dr. Papp Melinda