Gyermektartásdíj

A szülő a saját szükséges tartásának rovására is köteles megosztani kiskorú gyermekével azt, ami közös eltartásukra rendelkezésre áll.

A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben szolgáltatja (gyermektartásdíj).

A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt.

A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-ában kell megállapítani. A gyermektartásdíj meghatározásánál figyelemmel kell lenni:

a) a gyermek tényleges szükségleteire,

b) mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyaira,

c) a szülők háztartásában eltartott más - saját, illetőleg mostoha - gyermekekre,

d) a gyermek saját jövedelmére is, és a gyermek után, rá tekintettel jutatott állami támogatások összegeire is.

 

 A kötelezettel szemben érvényesíthető összes tartási igény a jövedelme 50%-át nem haladhatja meg.

A tartásdíjat határozott összegben kell meghatározni.

Azt a kiskorút, akinek tartásra kötelezhető egyenesági rokona nincs, nagykorú testvére köteles eltartani; ez a kötelezettség azonban csak annyiban terheli, amennyiben ezt saját maga, házastársa vagy bejegyzett élettársa és tartásra rászoruló egyenesági rokonai tartásának veszélyeztetése nélkül teljesíteni képes.

 

Nagykorú gyermek tartása

Tartásra a munkaképes leszármazó is jogosult, ha erre szükséges tanulmányai folytatása érdekében rászorul. Nem jogosult azonban tartásra a nagykorú, ha magatartása miatt érdemtelenné vált.

A XXXIX. Számú Polgári Elvi Döntés tartalmaz részletes szabályokat atekintetben, hogy a nagykorú részéről mely tanulmányok végzése minősül szükséges tanulmánynak, és milyen feltételekkel szükségesek a tartásdíj megítéléséhez.

 

Gyermektartásdíj megváltoztatása

Ha a közös egyetértéssel vagy bírósági ítélettel megállapított gyermektartás megállapításának alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás állott be, a tartás mértékének megváltoztatását vagy a tartásdíj csökkentését, illetőleg a megszüntetését lehet kérni.

A fentieken túlmenően, amennyiben a felek a gyermektartásdíj kérdésében perbeli egyezséget kötöttek, a bíróság által jóváhagyott egyezség megváltoztatása iránt főszabályként az egyezségkötést követő 2 év elteltével lehet pert indítani.

Két éven belül pedig a megváltoztatást csak abban az esetben lehet kérni, ha az a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve, ha a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti.

 

Szerző: Dr. Papp Melinda