Házassági bontóper

Házasságot kötni anyakönyvezető előtt lehetséges, de a házassági kötelék felbontására a magyar jog szerint a bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

A házasságot a bíróság bármelyik házastárs - illetőleg a házastársak közös - kérelmére felbontja, ha a házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

A házasság felbontása iránt a házastársnak a pert személyesen kell megindítania. Törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül maga indíthat pert a korlátozottan cselekvőképes házastárs is. Ha azonban a házastárs a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, nevében a per indítására a gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselő jogosult.

Megindításához szükséges csatolni a házassági anyakönyvi kivonatot, gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, valamint leróni a keresetlevélen jelenlegi hatályos szabályozás szerint 30.000 Ft bontóperi illetéket.

 

Feleknek az ún. közös megegyezéses, vagy közös akaratnyilvánításos bontóper során a bontóper járulékos kérdéseiben kell megállapodásra jutniuk: a közös gyermek elhelyezése és tartása, a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, a házastársi tartás, a közös lakás használata, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - a házastársi közös vagyon megosztása kérdésében.

 

Megegyezés esetén tehát akár az első tárgyaláson lezárható az eljárás, és a felek egyezségét a bíróság végzésével jóváhagyja, és a házasságot felbontja. Bírósági felbontás esetében a házasság a felbontást kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

Az egyezségük tartalmát a feleknek alaposan meg kell fontolniuk, hiszen az köti őket, és az egyezség utóbb történő megváltoztatására csak meghatározott törvényi feltételek megléte esetén, és bizonyos időkorláton belül kerülhet sor.

A felek tartós viszonyát rendező egyezség megváltoztatását az egyezség bírósági jóváhagyásától számított 2 éven belül a bíróságtól, (egyéb törvényi feltételek megléte esetén is) csak akkor kérni, ha az

- a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve, ha

- a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti.

A házassági bontóper járulékos kérdéseiben való megegyezés hiányában az eljárás ún. tényállásos eljárás, tehát fel kell tárni a bontásra vezető okokat.

Szerző: Dr. Papp Melinda