Élettársi vagyonjog

Az élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Az élettársi kapcsolat feltételezi az érzelmi, nemi, a vagyoni kapcsolatot és érdekközösséget, az ügyek közös vitelét, a felelősség közös vállalását, a jövedelem megosztását, elengedhetetlen feltétel a felek közös cél érdekében való együttműködés és a jövedelmek közös célra történő felhasználása.

Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa. Az élettárs tehát a polgári jog szerint közeli hozzátartozónak minősül.

Az élettársak együttélésének ideje alatt a felek által a közös gazdálkodásuk eredményeként szerzett ingó és ingatlan vagyonuk a felek közös tulajdona.

Ezen vagyonra a feleknek a szerzésben való közreműködésük aránya szerint tulajdoni igényük van.

Ha a közreműködés aránya nem állapítható meg, akkor azt azonos mértékűnek kell tekinteni.

Az élettársak közötti vagyoni viszonyok rendezése során méltányosan kell eljárni, figyelembe véve azt, hogy az élettársak együttélésük alatt közös céljaik elérése érdekében egymást támogatva, egymással együttműködve jártak el. Az elszámolás során tisztázni kell, hogy milyen időszakban állt fenn a felek között élettársi kapcsolat, és annak során az hogyan alakult; hogy milyen kezdő vagyont milyen módon gyarapítottak, és azok esetében milyen szerzési arány állapítható meg. A megszerzett jövedelmen kívül értékelni kell az élettársak által kifejtett egyéb tevékenységeket, így a háztartásban végzett munkát, a közös gyermekek gondozását, nevelését, az elvárható mértéket meghaladó betegápolási tevékenységet.

 

Szerző: Dr. Papp Melinda